Bezoldiging raad van toezicht

Ingangsdatum: 1 januari 2014
Betreft: Regeling onkostenvergoeding RvT


De Belastingdienst heeft voor stichtingen met een ANBI-status bepaald dat leden van een raad van toezicht geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld (vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering) ontvangen dat niet bovenmatig is.
Het WZA is in bezit van de ANBI-status. Onderstaande regeling voldoet aan bovengenoemde bepaling.

Regeling

Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt met een 'beschikbaarheidsprikkel'.

De NVTZ heeft in haar uitgave 'Honorering van Raden van Toezicht van zorginstellingen 2009' een beloningstabel opgesteld die een indicatie geeft van een goede beloning voor het raadslid-zijn. De raad van toezicht van het WZA sluit hierbij aan en volgt daarmee de landelijke lijn, doch heeft voor een lagere staffel gekozen en neemt dientengevolge genoegen met een lager vacatiegeld.

De raad van toezicht heeft ervoor gekozen geen aanvullende toeslagen voor commissiewerk te hanteren en af te zien van een aanvullende onkostenvergoeding.

De RvT-voorzitter wordt conform de NVTZ-tabel met een opslag van 50% gehonoreerd.

Wijze van factureren

Alle raadsleden krijgen bij de laatste vergadering van het jaar een factuur ter ondertekening aangeboden.

Voor die raadsleden die niet onder de 'kleine ondernemersregeling' vallen, zal het WZA de eventuele btw voor zijn rekening nemen.


Deze regeling treedt voor onbepaalde tijd in werking met ingang van 2014. De regeling zal tweejaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.