Speerpunten 2020

De cliëntenraad (CR) kiest in 2020 voor de volgende speerpunten:

  1. Kwaliteit & veiligheid
  2. Toekomst WZA
  3. Patiënt als partner

Lees in het jaarplan 2020 van de cliëntenraad meer over deze speerpunten en hoe de CR zijn doelstellingen wil realiseren.

  1. Kwaliteit en veiligheid

De patiënt moet kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg en veiligheid in het WZA. Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid zijn van groot belang: voorkomen is beter dan genezen. 'Kwaliteit en veiligheid' is geen op zichzelf staand item. Het is de manier van werken binnen het WZA. Werken volgens richtlijnen, protocollen, het gebruik maken van relevante meet- en controle-instrumenten, zoals het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en het Veilig Incident Melden (VIM), én het sturen op prestatie-indicatoren en overige normen van overheidswege maken hier deel van uit. De CR zal deze normen, indicatoren, evenals de verbeterpunten die de stuurgroep Kwaliteit aandraagt, blijven monitoren om zo de kwaliteit en veiligheid op een hoger niveau te krijgen.

Goede kwaliteit van zorg en veiligheid, met de patiënt als uitgangspunt van iedere vraagstelling, zijn voor de CR van grote waarde. Dit om de 'Drent de meest gezonde en vitale inwoner van Nederland te laten zijn'. Bij al het beleid dat wordt ontwikkeld en alle veranderingen die worden doorgevoerd, zal de CR erop toezien dat de kwaliteit en de veiligheid voor de patiënt zijn gewaarborgd.

  1. Toekomst WZA

Het zorglandschap waarbinnen het WZA opereert, is volop in beweging (zie 'Visie'). Dit geldt zowel voor de zorgvraag als het zorgaanbod. De positie van het WZA in het zorglandschap van Drenthe verandert de komende jaren onder andere ten gevolge van de ontwikkelingen bij de andere ziekenhuizen in de regio. Zorg in de 1e, 2e en 3e lijn zullen elkaar in toenemende mate nodig hebben om de (vergrijzende) patiëntenpopulatie met zijn complexer wordende zorgvraag efficiënt en doelmatig te kunnen bedienen.

Gezamenlijk medische zorg leveren vraagt een intensieve afstemming. Centraal hierbij staat de zorgbehoefte van de patiënt. Daarbij is voor de CR leidend dat de zorg toegankelijk is en blijft en plaatsvindt daar waar dit het meest veilig, efficiënt en doelmatig is. Met inachtneming van voorgaande uitgangspunten, wil de CR proactief mee blijven denken over een toekomstbestendige plaats van het WZA binnen het zorglandschap in Drenthe.

  1. De patiënt als partner

De zorg verandert, de maatschappij verandert en ook de patiënt verandert. Patiënten worden zelfstandiger, mondiger en veeleisender en willen steeds meer de regie voeren over hun eigen gezondheid en ziekte. Het WZA speelt hierop in door de patiënt centraal te stellen. Co-creatie, het op een gelijkwaardige basis samenwerken van de patiënt met de arts of specialist, past in dit streven.

Om als patiënt mee te kunnen beslissen over een eventuele behandeling is het van belang om over goede en voldoende informatie te beschikken. Hiervoor is een goede informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional essentieel. Als CR zetten we ons in voor een goede informatie-uitwisseling, stimuleren we het gebruik van de hiervoor beschikbare digitale mogelijkheden en bevorderen we de servicegerichtheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid hiervan voor de patiënten.