Speerpunten 2020

De cliëntenraad kiest in 2020 voor de volgende speerpunten:

  1. Kwaliteit en veiligheid
  2. Toekomst WZA
  3. Patient empowerment

Lees in het jaarplan 2020 van de cliëntenraad meer over deze speerpunten en hoe we deze denken te bereiken.

1. Kwaliteit en veiligheid

De cliënt moet zich veilig voelen in het WZA én veilig zijn. Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid zijn van groot belang: voorkomen is beter dan genezen. In een tijd waarin professioneler en efficiënter werken hoog in het vaandel staan, is aandacht voor kwaliteit en veiligheid essentieel. De accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), sturen op prestatie-indicatoren en overige normen van overheidswege, ‘Better in, Better out’ (BIBO), het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het ‘Veilig Incident Melden’ (VIM) en andere protocollen zijn middelen die hiertoe bijdragen. Daarnaast spelen ook de attitude en verdere bewustwording van alle betrokken professionals een grote rol als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de patiënt.

2. Toekomst WZA

Waar staat het WZA in het zorglandschap van Drenthe? Zorg in de 1e, 2e en 3e lijn zullen elkaar in toenemende mate nodig hebben om de zorg aan de (vergrijzende) patiëntenpopulatie met zijn complexer wordende zorgvraag efficiënt en doelmatig te kunnen bedienen. Het gezamenlijk medische zorg leveren vraagt een intensieve afstemming. Centraal staat de zorgbehoefte van de patiënt. Daarbij is leidend dat de zorg plaats vindt daar waar het medisch en financieel het meest veilig, efficiënt en doelmatig is.

De cliëntenraad wil meedenken over de toekomst van het WZA. Hierbij nemen we de optimale zorg in de regio en de ontwikkelingen binnen de zorg nu en op lange termijn in ogenschouw. Onze visie is dat de patiënt de best mogelijk zorg moet ontvangen, zo mogelijk dichtbij en nabij.

 

3. Patient empowerment – het versterken van de positie van de patiënt

De maatschappij verandert. Patiënten worden steeds zelfstandiger, mondiger en veeleisender. Ze hebben hoge verwachtingen. Ook zullen ze steeds meer de regie willen voeren over hun eigen gezondheid en ziekte. Informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, het kunnen meebeslissen over de (wel of niet) behandeling, e-health toepassingen, servicegerichtheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid in de zorg zijn in dat kader belangrijk.