De cliëntenraad (CR) kiest in 2021 voor de volgende speerpunten:

  1. Kwaliteit & veiligheid
  2. Toekomst WZA
  3. Samenwerken met de patiënt

Lees in het jaarplan 2021 van de cliëntenraad meer over deze speerpunten en hoe de CR zijn doelstellingen wil realiseren.

  1. Kwaliteit en veiligheid

De patiënt moet kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg en veiligheid in het WZA. Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid zijn van groot belang: voorkomen is beter dan genezen. 'Kwaliteit en veiligheid' is geen op zichzelf staand item. Het is de manier van werken binnen het WZA. Werken volgens richtlijnen, protocollen, het gebruik maken van relevante meet- en controle-instrumenten, zoals het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en het Veilig Incident Melden (VIM), én het sturen op prestatie-indicatoren en overige normen van overheidswege maken hier deel van uit. De CR zal deze normen, indicatoren, evenals de verbeterpunten die de stuurgroep Kwaliteit aandraagt, blijven monitoren om zo de kwaliteit en veiligheid op een hoger niveau te krijgen. De CR ziet een meerwaarde in de samenwerking met de medewerkers van het WZA om de patiënt-veiligheid goed te borgen.

Goede kwaliteit van zorg en veiligheid, met de patiënt als uitgangspunt van iedere vraagstelling, zijn voor de CR van grote waarde. Dit om de 'Drent de meest gezonde en vitale inwoner van Nederland te laten zijn'. Bij al het beleid dat wordt ontwikkeld en alle veranderingen die worden doorgevoerd, zal de CR erop toezien dat de kwaliteit en de veiligheid voor de patiënt zijn gewaarborgd.

Om dit te bewerkstelligen wil de CR in 2021 meer doen aan patiënten-raadpleging. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een patiëntenpanel.   

  1. Toekomst WZA

Het zorglandschap waarbinnen het WZA opereert, is volop in beweging (zie 'Visie'). Dit geldt zowel voor de zorgvraag als het zorgaanbod. De positie van het WZA in het zorglandschap van Drenthe verandert de komende jaren, onder andere ten gevolge van de ontwikkelingen bij de andere ziekenhuizen in de regio. Zorg in de 1e, 2e en 3e lijn zullen elkaar in toenemende mate nodig hebben om de (vergrijzende) patiëntenpopulatie met zijn complexer wordende zorgvraag efficiënt en doelmatig te kunnen bedienen.

Gezamenlijk medische zorg leveren vraagt een intensieve afstemming. Centraal hierbij staat de zorgbehoefte van de patiënt. Daarbij is voor de CR leidend dat de zorg toegankelijk is en blijft en plaatsvindt daar waar dit het meest veilig, efficiënt en doelmatig is. Met inachtneming van voorgaande uitgangspunten, wil de CR proactief mee blijven denken over een toekomstbestendige plaats van het WZA binnen het zorglandschap in Drenthe.

Het WZA heeft zich tot doel gesteld om de patiënt de komende jaren een belangrijke rol te geven bij het ontwikkelen van nieuw beleid. De CR is hier een groot voorstander van. Co-creatie, de patiënt betrekken en laten meebeslissen, is hierbij het sleutelwoord.

  1. Samenwerken met de patiënt

Alle besluiten die binnen een ziekenhuis worden genomen, hebben direct of indirect effect op de patiënt. De keuze van het WZA om de patiënt centraal te stellen is daarom van groot belang. Temeer omdat de patiënt van de toekomst steeds zelfstandiger, mondiger en veeleisender wordt.

Dat het WZA hier op inspeelt door patiënten een belangrijke rol te laten innemen bij het opstellen en ontwikkelen van beleid juicht de cliëntenraad toe.

Maar om de patiënt binnen het ziekenhuis op een effectieve manier die centrale plek in te laten nemen, moet er sprake zijn van een goede samenwerking met de patiënt. Om die tot stand te brengen, is het volgens de cliëntenraad wenselijk dat er sprake is van: samenwerking tussen ziekenhuis en patiënt, en samenwerking tussen cliëntenraad en patiënt.