De cliëntenraad (CR) vergadert iedere maand. Daarnaast heeft de CR zes keer per jaar overleg met de raad van bestuur en twee keer per jaar overleg met de raad van toezicht. 

Informatiebronnen

Om te weten wat er speelt, gebruikt de CR verschillende bronnen. Zo bestudeert de CR de uitkomsten van kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoeken, bespreekt ze verslagen van MT-vergaderingen en zijn er gesprekken met diverse functionarissen en overlegorganen in het ziekenhuis, waaronder de ombudsfunctionaris, de afdeling kwaliteit en veiligheid, de afdeling communicatie, de verpleegkundige adviesraad en de medisch specialisten. Ook heeft de CR contact met de ondernemingsraad.

Afhankelijk van de aard van de adviesaanvragen die de CR voorgelegd krijgt, overlegt de CR met de daarvoor verantwoordelijke medewerkers binnen het WZA.

Naast de vele interne contacten onderhoudt de CR ook contacten met vertegenwoordigers van externe partijen, waaronder Zorgbelang Drenthe en De Vrienden van het WZA.

Ook voert de CR periodiek overleg met de cliëntenraden van het Martini Ziekenhuis, het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Treant.

Contact met cliënten

Om de belangen van patiënten goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de CR weet wat er leeft. Leden van de CR zijn daarom aanwezig bij spiegelgesprekken, waarbij patiënten vertellen over hun ervaringen. Daarnaast voeren leden van de CR ook regelmatig gesprekken met patiënten en bezoekers van het ziekenhuis om te horen wat hun ervaringen zijn met het WZA. Ook bestudeert de CR de uitkomsten van enquêtes en patiënttevredenheidsonderzoeken. De CR kijkt naar wat patiënten belangrijk vinden, wat hun ervaringen zijn en hoe het is gesteld met het vertrouwen in de zorg en de veiligheid in de zorg.

Jaarplan 2020

De CR maakt elk jaar een jaarplan. Hierin staat waar de aandacht van de CR in dat jaar vooral naar uit gaat. In het jaarplan voor 2020 ligt de focus, net als in 2019, op kwaliteit en veiligheid in de zorg, de toekomst van het WZA en de positie van de patiënt. Wat wenselijk is voor de patiënt, is daarbij voor de CR steeds het uitgangspunt.

Met het jaarplan 2020 wil de CR een positieve, inspirerende bijdrage leveren aan het realiseren van kwalitatief goede en veilige zorg in het WZA. Een open dialoog met de achterban is daarvoor van groot belang. Hier kunt u het Jaarplan 2020 lezen.