Werkwijze

De cliëntenraad vergadert iedere maand. Daarnaast is er vier keer per jaar overleg met de raad van bestuur (medezeggenschapsvergaderingen) en eenmaal per jaar een overleg met de raad van toezicht. Dan wordt het jaarplan van de cliëntenraad besproken en de algemene gang van zaken in het WZA.

Verder onderhoudt de cliëntenraad in ieder geval de volgende interne contacten:

  • Tenminste 1x per jaar overleg met de ondernemingsraad;
  • Tenminste 1x per jaar overleg met het medisch stafbestuur;
  • Periodiek overleg met de ombudsfunctionaris;
  • Periodiek overleg met de cliëntenraden van samenwerkingspartners;
  • Afhankelijk van de aard van de adviesaanvragen die wij voorgelegd krijgen, overleg met de daarvoor verantwoordelijke medewerker binnen het WZA.

Contact met cliënten

Om uw belangen goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat wij weten wat er leeft bij patiënten/cliënten. Wij zijn daarom aanwezig bij spiegelgesprekken, waarbij cliënten vertellen over hun ervaringen. Ook kijken we onder meer naar de uitkomsten van enquêtes en patiënttevredenheidsonderzoeken. De cliëntenraad bekijkt wat de patiënt belangrijk vindt, wat en hoe de ervaringen van de patiënt zijn en hoe het is gesteld met het vertrouwen en de veiligheid in de zorg.

Jaarplan 2018

De cliëntenraad ontwikkelt voor elk jaar een jaarplan. Vanuit dit eigen beleid wil de cliëntenraad een positieve, inspirerende bijdrage leveren aan het ziekenhuisbeleid. Een open dialoog met de achterban is daarvoor van groot belang. Haal hier het jaarplan van 2018 op (pdf, 420 kb).