Wettelijke taken en bevoegdheden

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is onder meer het volgende geregeld:

  • Recht op overleg met de zorgaanbieder
  • Recht op informatie
  • Adviesrecht
  • Verzwaard adviesrecht
  • Recht op voordracht van een lid voor de raad van toezicht

Recht op overleg met de zorgaanbieder

De cliëntenraad heeft recht op overleg met de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Recht op informatie

De cliëntenraad kan zijn taak alleen goed vervullen als hij beschikt over de nodige informatie. Het ziekenhuis heeft daarom de plicht om de cliëntenraad alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om goed te kunnen werken. De informatie moet ook op tijd worden aangeleverd, want om een goed advies te kunnen geven over het beleid van de raad van bestuur, is het van groot belang dat de cliëntenraad de tijd krijgt om een standpunt te bepalen.

Adviesrecht

De cliëntenraad moet gevraagd én ongevraagd advies kunnen geven aan de raad van bestuur over alles wat van belang is voor de cliënten/patiënten van het WZA. Voordat de raad van bestuur bepaalde besluiten neemt, moet eerst gevraagd worden naar de mening van de cliëntenraad. Dit geldt met name voor onderwerpen als fusies, verbouwingen en de jaarlijkse begroting. 

Verzwaard adviesrecht

De mening van de cliëntenraad weegt bij sommige onderwerpen zwaarder dan bij andere. Onderwerpen die onder het verzwaard adviesrecht vallen, zijn: voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten, de kwaliteit van de zorg, de behandeling van klachten, algemene regelingen voor cliënten (zoals waskosten, koffie- en theegeld) en de benoeming van leidinggevenden in de sector zorg. Over deze onderwerpen kan de raad van bestuur in principe geen besluit nemen waarmee de cliëntenraad het oneens is.  

Recht op voordracht van een lid voor de raad van toezicht

De wet geeft de cliëntenraad het recht om ten minste één persoon voor te dragen als lid van de raad van toezicht van het ziekenhuis. Deze voordracht is bindend. Dat wil zeggen dat men verplicht is om diegene te benoemen die de cliëntenraad voordraagt.