Alcoholpoli voor jongeren

Ouder en Kind-centrum

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 30
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek
Alcoholpoli voor jongeren

Acute zorg

Tijdens het uitgaan drinken jongeren vaak te veel in korte tijd. Hierdoor ont­staat de kans op een alcoholvergiftiging. Bij een ernstige alcoholvergiftiging treedt er bewusteloosheid op. Een zeer zware alcoholvergiftiging kan leiden tot een coma en uiteindelijk zelfs tot overlijden.

Het WZA heeft een speciale polikliniek voor jongeren tot achttien jaar die op de Spoedeisende Hulp komen vanwege een alco­holvergiftiging of met letsel waarbij alcoholgebruik in het spel is. De jongere volgt hier na de opname een nazorgtraject om alcoholmisbruik in de toekomst te voorkomen.

Spoedeisende Hulp

Op de Spoed­eisende Hulp worden allereerst de zogenoemde vitale functies, zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk gecontroleerd. Vervolgens vindt er bloedonderzoek plaats om het alcoholpro­millage te kunnen vaststellen. Als er sprake is van een alcoholvergiftiging waarbij het niet nodig is om een infuus met glucose (bloedsuikers) toe te dienen, is een observatie van enkele uren op de Spoed­eisende Hulp meestal voldoende.

Een medewerker van de Spoedeisende Hulp brengt de ouders van de jongere zo snel mogelijk op de hoogte.

Opname

Bij een alcoholvergiftiging waarbij een infuus wordt toegediend, volgt een opname op de kinder- en jeugdafdeling. Hier heeft de jongere 's ochtends contact met een pedagogisch medewerker of met een verpleegkundige. Het maken van een test op watdrinkjij.nl en het doornemen van een informatiepakket komen tijdens dit contact aan de orde. Het doel is om de jongere bewust te maken van zijn drankgebruik.

Gesprek met kinderarts

Tijdens de opname op de kinder- en jeugdafdeling staat ook een bezoek van de kinderarts gepland. Deze heeft een gesprek met de jongere en met zijn ouders. De kinderarts gaat in op de medische toestand van de jongere, geeft uitleg over de gevaren van te veel alcohol en geeft adviezen om alcoholmisbruik te voor­komen.

Naar huis

Als de kinderarts van mening is dat het medisch verantwoord is, mag de jongere daarna naar huis. Binnen vier weken na de opname volgt een nazorgtraject. Er is dan opnieuw een afspraak met de kinderarts, er is een gesprek met een medisch maatschappelijk werker en zo nodig wordt een medisch psycholoog ingeschakeld. Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn.

 

 

Nazorgtraject

Binnen vier weken wordt de jongere met zijn ouders terug­verwacht bij de kin­derarts. Dit geldt ook als er geen opname is geweest. De kinderarts bespreekt hoe er wordt terug­gekeken op het bezoek aan de Spoedeisende Hulp en de eventuele opname en hoe het sindsdien is gegaan. Er wordt onder andere geïnformeerd naar het functioneren op school of op het werk, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Ook komt het drankgebruik ter sprake.

Medisch maatschap­pelijk werker

Eveneens binnen vier weken is er een af­spraak met een medisch maatschappelijk werker. Tijdens dit bezoek vinden er apart gesprekken plaats met de jongere en zijn ouders. De medisch maatschappelijk werker probeert om bij de jongere een gedragsver­andering te bewerk­stelligen met betrekking tot het drinken van alcohol. De ouders krijgen adviezen om hun kind daarbij waar mogelijk te onder­steunen. Daarnaast wordt in kaart gebracht of er psychische of rela­tionele problemen zijn of bijzondere gebeurtenissen die een risicofactor vormen voor het alcohol­gedrag van de jongere.

Gedragsvragenlijst

Voorafgaand aan het bezoek aan de medisch maatschappelijk werker krijgen de ouders een zgn. gedragsvragenlijst toege­stuurd, met het verzoek deze ingevuld mee te nemen naar het gesprek met de medisch maatschappelijk werker. Tijdens het gesprek met de medisch maatschappelijk werker krijgt de jongere (als deze twaalf jaar of ouder is) ook een gedrags­vragenlijst om in te vullen. Bovendien is er een vragenlijst die moet worden ingevuld door de school waar de jongere naartoe gaat. Op een later tijdstip worden alle lijsten beoordeeld door een medisch psycholoog. (Dit is ook het geval als er geen gesprek plaatsvindt met een medisch psycholoog.) Tijdens een multidisciplinair overleg worden de gegevens bekeken en wordt er een vervolgbeleid afgesproken.

Neuropsycho­logisch onderzoek

Uit de gesprekken met de kinderarts en de medisch maat­schappelijk werker kan blijken dat het zinvol is om door te verwijzen naar een medisch psycholoog. Dit is het geval als de leerprestaties van de jongere achterblijven, als er psychi­sche problemen zijn en als er sprake is van ‘binge drinking’ (het drinken van grote hoeveelheden in één keer). Ook de uitkomsten van de vragenlijsten kunnen aanleiding zijn om door te verwijzen naar de medisch psycholoog.

De medisch psycholoog doet een neuropsychologisch onderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken hoe het gesteld is met het concentratievermogen, het ge­heugen, het ruimtelijk inzicht en de fijne motoriek.

Eindgesprek

Binnen zes tot acht maanden na het bezoek aan de Spoedeisende Hulp en de eventuele opname is er een eindgesprek met de jongere en zijn ouders. Dit gesprek is meestal met de medisch maatschappelijk werker. of met de medisch psycholoog als er neuropsycholo­gisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Tijdens het eindgesprek komt aan de orde hoe de jongere op dat moment func­tioneert en of er nog problemen zijn met betrekking tot alcoholgebruik. Verder wordt besproken in hoeverre het de jongere en zijn ouders gelukt is om de ad­viezen die zij hebben gekregen, in de praktijk te brengen.

Veilig Thuis Drenthe

Als een jongere voor een tweede keer op de Spoedeisende Hulp terechtkomt vanwege een alcoholvergiftiging of letsel waarbij alcoholgebruik in het spel is, wordt hiervan melding gedaan bij Veilig Thuis Drenthe. Ook als ouders weigeren om bij de gesprekken aanwezig te zijn met de kinder­arts, de medisch maatschappelijk werker of de psycholoog, kan dit een reden zijn om contact te zoeken met Veilig Thuis Drenthe.

Verslavingszorg Noord-Nederland

Als het alcoholgedrag van de jongere zo problematisch is dat er gesproken kan worden van een alcoholverslaving, kan de medisch maatschappelijk werker een intakegesprek regelen bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Ook een doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties is mogelijk.

Rol van de ouders

Het drinken van alcohol op jonge leeftijd brengt meer gevaren met zich mee dan over het algemeen wordt gedacht. Zo toont onderzoek aan dat alcohol op jonge leeftijd blijvend hersenletsel kan veroorzaken, aangezien de hersenen dan nog in ontwikkeling zijn. (Dit gaat door tot het 24e jaar.) Om zoveel mogelijk alcoholschade te voorkomen, is het belangrijk dat jongeren zo laat mogelijk beginnen met drinken. Ouders kunnen daarbij een rol vervul­len door duidelijke regels te stellen. Het beste kunnen ou­ders hun kind ver­bieden om alcohol te drinken tot ze achttien jaar zijn. Zeker als er meer dan vijf glazen per keer worden gedronken (‘binge drinking’) kan dat schade aan­richten. Maar ook het regelmatig drinken van kleine hoeveelheden heeft een negatieve uitwerking op de hersenen.

Gevolgen van drinken op jonge leeftijd

 • Alcohol verstoort de ontwikkeling van de hersenen en dat kan van invloed zijn op het gedrag en karakter van de jongere.
 • Bij jongeren die regelmatig drinken, is er een grotere kans op alcohol­versla­ving op latere leeftijd.
 • Alcohol verstoort de hormonale balans, waardoor de ontwikkeling van bot­ten en spieren kan worden geremd.
 • Bij jongeren kost het afbreken van alcohol meer tijd dan bij een volwassene. Dit betekent bijvoorbeeld dat na een weekend stevig drinken het zeker twee dagen kost voordat het geheugen en het concentratie­vermogen weer normaal functioneren.
 • Onder invloed van alcohol doen jongeren eerder dingen die ze zonder alco­hol niet zouden doen. Onveilig en onvrijwillig vrijen komt dan bijvoorbeeld ook vaker voor.
 • Door alcoholgebruik neemt het reactievermogen af. Daardoor is de kans op (verkeers)ongelukken groter en krijgen jongeren ook vaker te maken met agressief gedrag.
 • Als in korte tijd veel alcohol wordt gedronken, kan dit een black-out ver­oorzaken. Tijdens het drinken lijkt er niets aan de hand, maar de volgende ochtend herinnert men zich niets meer.

Vragen?

 • Afdeling Medisch maatschappelijk werk
  Bereikbaar op (0592) 32 53 68 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
 • Polikliniek Kindergeneeskunde
  Bereikbaar op (0592) 32 52 30 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
 • Polikliniek Psychologie
  Bereikbaar op (0592) 32 52 81 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur

kinde31 - augustus 2021