Dagopname kinder- en jeugdafdeling bij operatie

 • Openingstijden
  24 uur per dag
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 57 86 (bij geen gehoor 32 53 52)
 • Afdelingsnummer: Niet beschikbaar
Dagopname kinder- en jeugdafdeling bij operatie

Preoperatief spreekuur en opnamedatum

Bezoek preoperatieve poli

Als uw kind anesthesie (verdoving) krijgt voor de operatie, hebt u enige tijd van tevoren een afspraak op de preoperatieve poli met een anesthesioloog. Aan de hand van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek bekijkt deze hoe het met de conditie van uw kind is. Ook bespreekt de anesthesioloog wat voor verdoving uw kind het beste kan krijgen.

Opnamedatum

Als bekend is wanneer uw kind kan worden opgenomen, krijgt u bericht van de afdeling Opname. Met dringende vragen over de opnamedatum kunt u de afdeling Opname bellen op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur op nummer (0592) 32 53 93. Als u een nieuw adres of telefoonnummer hebt, wilt u dat doorgeven aan de receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer (0592) 32 55 55?

Contact met preoperatieve poli

Soms is het nodig om de operatie uit te stellen. Bel de peoperatieve poli (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op (0592) 32 56 80):

 • als uw kind een paar dagen voor de opnamedatum verkouden of koortsig is of last heeft van diarree
 • als uw kind in de periode voor de opnamedatum is ingeënt
 • als uw kind of iemand uit de omgeving van uw kind een kin­derziekte heeft (bijvoorbeeld waterpokken)
 • als uw kind besmet is met MRSA of BRMO (bacteriën die onge­voelig zijn voor de gangbare antibiotica) of als een huisgenoot besmet is
 • als uw kind in de twee maanden voorafgaand aan de opname patiënt is geweest in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privé­kliniek of revalidatiecentrum)
 • als uw kind in de twee maanden voorafgaand aan de opname patiënt is geweest in een zorginstelling in Neder­land, terwijl er een uitbraak was van MRSA of BRMO (een ziekenhuis, privékliniek of revalidatiecentrum)
 • als uw kind in zijn woonsituatie contact heeft met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren of als u daar via uw werk mee in aan­raking komt
 • als uw kind in de twee maanden voor de opnamedatum in een asielzoekerscentrum heeft gewoond

Voorbereiding thuis

Voorbereidingen in verband met anesthesie (verdoving)

Een aantal uren voor de operatie mag uw kind niets eten of drinken. Ook zijn er allerlei andere dingen waarmee u rekening moeten houden in de aanloop naar de operatie. De precieze instructies krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur.

Meenemen

Het is belangrijk dat uw kind in het ziekenhuis bij zich heeft:

 • een patiëntenpas, identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs
 • extra ondergoed, pantoffels of slippers
 • een zuigflesje als uw kind uit een flesje drinkt (luiers krijgt uw kind van het ziekenhuis)
 • alle medicijnen die uw kind gebruikt

Begeleiding

Een ziekenhuisopname, hoe kort ook, is voor een kind vaak een ingrijpende ervaring. Tips voor de begeleiding van uw kind vindt u onder andere op website kindenziekenhuis.nl. Als u vragen hebt, kunt u bellen naar de kinder- en jeugdafdeling (C1), telefoonnummer (0592) 32 57 86 (bij geen gehoor 32 53 52).

Aanwezigheid ouder

In het algemeen is een opname voor een kind, zeker als het om een wat jonger kind gaat, beter te verwer­ken als het een ouder bij zich heeft. U bent dan ook van harte welkom om tijdens de opname bij uw kind te blijven. (Dit geldt voor één ouder).

 • Op de afdeling is een aparte ruimte voor ouders. U kunt hier koffie en thee krijgen, iets eten en gebruik­maken van een koelkast, water­koker en een magnetron. In het restaurant kunt u tussen de middag en ’s avonds tegen betaling een war­me maaltijd krijgen, snacks en brood. Ook kunt u in de koffiecorner in de centrale hal van het ziekenhuis een broodje of soep krijgen.
 • U mag uw mobiele telefoon gebruiken.
 • Er is gratis Wifi.
 • Op iedere kamer is televisie.
 • Als u erg verkouden of koortsig bent of last hebt van diarree, is het niet verstandig om met uw kind mee te gaan naar het ziekenhuis. De kans bestaat dat u uw kind en andere kinderen op de afdeling dan besmet. Probeer in dat geval iemand te vinden die u kan vervangen.
 • We vragen u dringend even­tuele broertjes of zusjes thuis te laten.
 • Er is een rookhokje op het voorterrein van het ziekenhuis. Verder is het WZA een rookvrij ziekenhuis. Ook het roken van e-sigaretten is niet toegestaan.
 • Als u een foto of filmpje maakt van uw kind, wilt u er dan op letten dat u géén opname maakt van anderen (patiënten, ouders of bezoekers) die op dat moment in de buurt zijn? Ook van onze medewerkers mag u alleen een opname maken als zij daarvoor toestemming geven.

Rond de operatie

Voorlichting

Voorafgaand aan de operatie heeft uw kind een gesprek met een pedago­gisch medewerker of verpleeg­kundige. Uw kind krijgt dan uitgebreid uitleg over de gang van zaken op de operatieafdeling.

Aanwezigheid ouder

Op de operatieafdeling mag u bij uw kind blijven tot het in slaap is. (Dit geldt voor één ouder). Na de operatie kunt u vrijwel meteen naar uw kind toe op de uitslaapkamer. Uw kind gaat terug naar de kinder- en jeugdafdeling wanneer de belang­rijkste lichaams­functies weer normaal zijn.

Pijnbehandeling na de operatie

Goede pijnstilling na een operatie is belangrijk voor het herstel. Uw kind kan dan beter ademen, hoes­ten, bewegen, slapen en eten. Regelmatig komt een verpleegkundige bij uw kind vragen hoe het gaat met de pijn. Aan de hand van een cijfer van 0 tot 10 of een liniaal met huilende en lachende gezichtjes kan uw kind aangeven hoeveel pijn het heeft. Zo nodig worden er extra maatregelen genomen om de pijn te verminderen.

Vragen?

Met vragen over de gezondheid van uw kind, de operatie of eventuele onderzoeken kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen. Als u een kinderarts wilt spreken, kunt u een afspraak maken via de afde­lingssecretaresse of een verpleegkundige.

Naar huis

In principe mag uw kind dezelfde dag weer naar huis.

Als de operatie ’s middags plaatsvindt, is het mogelijk dat uw kind ‘s avonds nog niet fit genoeg is om naar huis te gaan. In dat geval moet uw kind een nachtje in het ziekenhuis blijven. U kunt u dan bij uw kind op de kamer blijven slapen.

Bij vertrek krijgt u adviezen over de nazorg, bijvoor­beeld over medicijnen die uw kind moet gebrui­ken. Als uw kind voor controle moet komen, wordt daar een afspraak voor gemaakt.

De huisarts krijgt digitaal bericht over de opname en het ontslag van uw kind. U krijgt zelf een voorlopige ontslagbrief mee, die u 72 uur moet bewaren.

Weer thuis

Als uw kind weer thuis is, zorgt u er dan voor dat het de rest van de dag zo min mogelijk alleen is. Dit in verband met eventuele complicaties.

Informatie

Recht op informatie en toestemming

Tot uw kind zestien jaar is, hebt u er als ouder recht op te weten wat uw kind precies mankeert en wat de gevolgen en risico’s zijn van een behandeling. Zo kunt u voors en tegens goed tegen elkaar afwegen, voordat u toestem­ming geeft voor een behandeling. Ook kin­deren hebben recht op informatie en als ze twaalf jaar zijn of ouder hebben ze bovendien inspraak in wat er gaat gebeuren. Vanaf hun zestiende mogen kinderen voor zichzelf beslissen, zonder instemming van de ouders. Ook mogen hulpverleners ouders dan geen informatie meer geven over de gezondheids­toestand van hun kind, als het kind dat niet wil.

Recht op inzage in het dossier

Alle gegevens over de behandeling van uw kind staan in zijn dossier. Als u dit dossier wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de arts van uw kind. Ook kunt u een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Een kopie vraagt u schriftelijk aan bij de Medische administratie. Hierbij kunt u gebruikmaken van het ‘Aanvraagformulier kopie patiëntendossier’. Dit kunt u downloaden van de website van het ziekenhuis (wza.nl) of ophalen bij de receptie. Vanaf hun zestiende hebben kinderen het recht om in overleg met hun arts zelf hun dossier in te zien.

Recht op privacy

Zorgverleners die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, moeten vertrouwelijk met de gegevens van uw kind omgaan. Inlichtingen over de gezondheid van uw kind worden alleen aan u als ouder gegeven, tenzij anders is afgesproken.

Meer informatie over de rechten van uw kind en uw rechten als ouder kunt u vinden op www.jadokterneedokter.nl

Goed om te weten

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

In het ziekenhuis werken co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u of uw kind bezwaar heeft tegen hun aanwezigheid, houden we  daar rekening mee.

Gebruik lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij uw kind wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Heeft u of uw kind daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Cliëntenraad

Graag wil de Cliëntenraad van het WZA weten hoe u en uw kind de zorg in het ziekenhuis ervaren. Uw opmerkingen kunt u e-mailen naar de secretaris van de Cliëntenraad.

Kwaliteit en tevredenheid

Om te weten of patiënten tevreden zijn over de (medische) zorg in het WZA, sturen wij ieder jaar steekproefsgewijs aan 5.500 patiënten een vragenlijst. Door deel te nemen helpt u ons om onze kwaliteit te verbeteren. 

Contact

U kunt de kinder- en jeugdafdeling (C1) bellen op nummer (0592) 32 57 86 (of 32 53 52).

De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar. 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

algem04 - juni 2019