Opname kinder- en jeugdafdeling bij operatie

Ouder en Kind-centrum

Opname kinder- en jeugdafdeling bij operatie

Preoperatief spreekuur en opnamedatum

Uw kind wordt binnenkort opgenomen in het Ouder en kind-centrum. Een opname in het ziekenhuis, een vervelend onderzoek of een behandeling is voor kinderen vaak moeilijk. Hoe uw kind op een ziekenhuisopname reageert, kan te maken hebben met het karakter of de leeftijd van uw kind. Probeer bij de voorbereiding zo goed mogelijk rekening te houden met wat uw kind aankan en zelf wil. Als u hierover vragen hebt, kunt u bellen naar het Ouder en Kind-centrum, telefoonnummer (0592) 32 57 86.

Afspraak preoperatief spreekuur

Als uw kind een verdoving (anesthesie) krijgt voor de operatie, hebt u van tevoren een afspraak op de preoperatieve poli met een anesthesioloog. Aan de hand van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek bespreekt de anesthesioloog de conditie van uw kind. De anesthesioloog geeft informatie over de verdoving die uw kind het beste kan krijgen. Ook de afspraken over het eten voor de operatie wordt met u besproken tijdens dit spreekuur. 

Opnamedatum

Als bekend is wanneer uw kind kan worden opgenomen, krijgt u bericht van de afdeling Opname. Met dringende vragen over de opnamedatum kunt u de afdeling Opname bellen op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur op nummer (0592) 32 53 93.

Contact met preoperatieve poli

Soms is het nodig om de operatie uit te stellen, bijvoorbeeld:

 • Als uw kind een paar dagen voor de opnamedatum verkouden of koortsig is of last heeft van diarree.
 • Als uw kind in de periode voor de opnamedatum is ingeënt.
 • Als uw kind of iemand uit de omgeving van uw kind een kin­derziekte heeft, bijvoorbeeld waterpokken.
 • Als uw kind (of een huisgenoot) besmet is met MRSA of BRMO. Dit zijn bacteriën die onge­voelig zijn voor de gangbare antibiotica.
 • Als uw kind in de twee maanden voor de opname patiënt is geweest in een zorginstelling in het buitenland (een ziekenhuis, privé­kliniek of revalidatiecentrum).
 • Als uw kind in de twee maanden voor de opname patiënt is geweest in een zorginstelling in Neder­land, terwijl er een uitbraak was van MRSA of BRMO.
 • Als uw kind in zijn woonsituatie contact heeft met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren of als u daar via uw werk mee in aan­raking komt.
 • Als uw kind in de twee maanden voor de opnamedatum in een asielzoekerscentrum heeft gewoond.

Neemt u dan contact op met de preoperatieve poli. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (0592) 32 56 80.

Voorbereiding

Vertel uw kind zo eerlijk mogelijk over de opname in het ziekenhuis. Probeer hierbij zo goed mogelijk rekening te houden met wat uw kind aankan en zelf wil. Als uw kind al wat ouder is en weet wat er gaat gebeuren, kan dat de spanning verminderen. Op de website kindenziekenhuis.nl staan ook tips die u kunnen helpen bij de voorbereiding. 

Om een indruk te krijgen van de sfeer in het Ouder en kind-centrum, kunt u met uw kind een ken­nismakingsbezoekje komen brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar de afdeling, telefoonnummer (0592) 32 57 86 (bij geen gehoor 32 53 52).

Voorbereiding voor de verdoving (anesthesie)

Een aantal uren voor de operatie mag uw kind niets eten of drinken. Soms zijn er andere zaken waarmee u rekening moet houden. Dit vertelt de anesthesioloog u tijdens het preoperatieve spreekuur.

Meenemen

Het is belangrijk dat uw kind in het ziekenhuis bij zich heeft:

 • Een patiëntenpas, ID (identiteitsbewijs of paspoort) en zorgpas.
 • Een overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt, dit is op te vragen bij uw apotheek. Wilt u een voorbeeld van de medicijnen in de verpakking meenemen?
 • Ondergoed, nachtkleding, schoenen, kleren voor overdag.
 • Toiletspullen.
 • Een zuigflesje als uw kind uit een flesje drinkt.(luiers krijgt uw kind van het ziekenhuis).
 • Inhalatiesprays/inhalator, zalven en crèmes als uw kind die gebruikt.

Aanwezigheid ouder

Een ziekenhuisopname is voor een kind vaak een ingrijpende ervaring. In het algemeen is een opname voor een kind beter te verwerken als het een ouder bij zich heeft. U bent dan ook van harte welkom om zolang bij uw kind te blijven als wenselijk is.

Rooming-in

Ook ’s nachts kunt u bij uw kind blijven. Dit wordt 'rooming-in' genoemd; u slaapt bij uw kind op kamer. Dit spreekt u op de dag van opname af met een verpleegkundige. Rooming-in is alleen mogelijk voor één van de ouders en kost niets.   

U ontbijt bij uw kind op de kamer. Voor de andere maaltijden zorgt u zelf. Op de afdeling is een aparte ruimte voor ouders. U kunt hier koffie en thee krijgen, iets eten en gebruik ­maken van een koelkast, water­koker en magnetron. In het restaurant kunt u tussen de middag en ’s avonds tegen betaling een war­me maaltijd krijgen, snacks en brood. Ook kunt u in de koffiecorner in de centrale hal van het ziekenhuis een broodje of soep kopen.

Neem niet te veel geld, sieraden of andere waardevolle spullen mee. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het ziekenhuis niet aansprakelijk.

Foto of filmpje

Als u een foto of filmpje maakt van uw kind, wilt u er dan op letten dat u géén opname maakt van anderen (patiënten, ouders of bezoekers) die op dat moment in de buurt zijn? Ook van onze medewerkers mag u alleen een opname maken als zij daarvoor toestemming geven.

Op de afdeling

Kamerindeling

Het Ouder en Kind-centrum is voor kinderen van nul tot en met achttien jaar. Meestal komt uw kind op een tweepersoonskamer. We proberen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen.

Speelkamer

In de speelkamer kunnen kinderen spelletjes doen of andere dingen ter ontspanning. De speel­kamer is van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 16.15 uur. De pedagogisch medewerkers verdelen hun aandacht over de kinderen in de speelkamer en de kinderen die op hun kamer zijn.

Televisie en internet

Op alle kamers (behalve de babykamers) is televisie. En natuurlijk gratis wifi.

Maaltijden

Uw kind krijgt op vaste tijden een maaltijd:

 • Tussen 7.00 en 8.00 uur een ontbijt
 • Tussen 11.30 en 12.00 uur een broodmaaltijd
 • Tussen 16.30 en 17.00 uur een warme maaltijd

Voor de warme maaltijd kan uw kind iedere dag kiezen uit een aantal gerechten. Voor het ontbijt en de broodmaaltijd kan uw kind kiezen uit pap en ver­schillende soorten brood en beleg. Heeft uw kind speciale wensen, bijvoorbeeld omdat het vege­tarisch eet, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Bedtijd

Hoe laat uw kind naar bed gaat, hangt af van de leeftijd van uw kind maar ook van zijn eigen wensen en behoeften. Meestal worden de bedtijden van thuis zoveel mogelijk aangehouden.

Rond de operatie

Voorafgaand aan de operatie heeft uw kind een gesprek met een pedago­gisch medewerker of verpleeg­kundige. Uw kind krijgt dan uitgebreid uitleg over de gang van zaken op de operatieafdeling.

Aanwezigheid ouder

Op de operatieafdeling mag u bij uw kind blijven tot het in slaap is. Dit geldt voor één ouder. (Als uw kind onverwacht moet worden geopereerd, is het niet altijd zo dat u bij uw kind kunt blijven. Dit wordt bepaald in overleg met de anesthesioloog.)

Na de operatie kunt u vrijwel meteen naar uw kind op de uitslaapkamer. Uw kind gaat terug naar de afdeling wanneer de belang­rijkste lichaams­functies weer normaal zijn.

Pijnbehandeling na de operatie

Het is belangrijk voor het herstel van uw kind dat het na een operatie niet teveel pijn heeft. Uw kind kan dan beter ademen, hoes­ten, bewegen, slapen en eten. Regelmatig komt een verpleegkundige bij uw kind vragen hoe het gaat met de pijn. Aan de hand van een cijfer van 0 tot 10 of een liniaal met huilende en lachende gezichtjes kan uw kind aangeven hoeveel pijn het heeft. Als het nodig krijgt uw kind extra pijnstillers. Wat de beste pijnbehandeling is na een operatie, hangt af van de soort operatie, de gezondheidstoestand van uw kind en hoelang de opname duurt.

Vragen?

Met vragen over de gezondheid van uw kind, de operatie of eventuele onderzoeken kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen. Als u een kinderarts wilt spreken, is dat ook mogelijk. De kinderartsen lopen iedere dag visite tussen 9.00 en 10.30 uur. Voor een uitgebreider gesprek met een kinderarts of een andere arts kunt u een afspraak maken via de afde­lingssecretaresse of een verpleegkundige.

Medisch maatschappelijk werk

Een ziekenhuisopname van uw kind is vaak ingrijpend en verwarrend. Naast alle emoties kunnen er ook veel vragen bij u opkomen, bijvoorbeeld over de manier waarop u de zorg voor uw kind het beste kunt combine­ren met uw baan of over mogelijke vergoedingen wanneer u vanwege de ziekte van uw kind bepaalde uitgaven moet doen.

Als u zich zorgen maakt, kunt u terecht bij de afdeling Medisch maat­schappelijk werk voor begeleiding. Dit kan ook als uw kind alweer thuis is. Meestal is het zo dat een verpleegkundige of kinderarts in overleg met u de afdeling Medisch maatschappelijk werk inscha­kelt, maar u kunt ook zelf contact opnemen.

Bezoek

Kinderen mogen alleen bezoek krijgen van hun ouders of verzorgers. 

 

 

Naar huis

U hoort meestal een dag van tevoren wanneer uw kind weer naar huis mag. Soms hebt u op de dag van vertrek nog een gesprek met de arts.

Bij vertrek krijgt u adviezen over de nazorg, bijvoor­beeld over medicijnen die uw kind moet gebrui­ken. Als uw kind voor controle moet komen, wordt daar een afspraak voor gemaakt.

Uw huisarts krijgt digitaal bericht over de opname en het ontslag van uw kind. U krijgt zelf een voorlopige ontslagbrief mee, die u 72 uur moet bewaren.

Medicijnen

Bij ontslag kunnen de medicijnen die uw kind moet blijven gebruiken, worden geleverd door de poliklinische apotheek. Als u van die mogelijkheid gebruik­maakt, zal de poli­klinische apotheek een ontslagbericht sturen naar de huisarts van uw kind en uw eigen apotheek informeren over de ontslag­medicatie.

Weer thuis

Soms is het voor een kind moeilijk om thuis meteen weer te wennen. Misschien is uw kind de eerste dagen wat prikkelbaar, rusteloos of in zichzelf gekeerd. Of het heeft proble­men met slapen of eten. Kleine kinderen plassen misschien weer in bed. Probeer de eerste tijd zoveel mogelijk thuis te zijn. Vaak is het ook goed om met een kind te praten over wat het in het zieken­huis heeft meegemaakt.

Als uw kind nog een keer voor controle in het ziekenhuis moet zijn, kan het altijd een kijkje komen nemen in het Ouder en Kind-centrum. Dit kan uw kind helpen om zijn ziekenhuis­ervaringen beter te verwerken.

Informatie

Recht op informatie en toestemming

Tot uw kind zestien jaar is, hebt u er als ouder recht op te weten wat uw kind precies mankeert en wat de gevolgen en risico’s zijn van een behandeling. Zo kunt u voors en tegens goed tegen elkaar afwegen, voordat u toestem­ming geeft voor een behandeling. Ook kin­deren hebben recht op informatie en als ze twaalf jaar zijn of ouder hebben ze bovendien inspraak in wat er gaat gebeuren. Vanaf hun zestiende mogen kinderen voor zichzelf beslissen, zonder instemming van de ouders. Ook mogen hulpverleners ouders dan geen informatie meer geven over de gezondheids­toestand van hun kind, als het kind dat niet wil.

Recht op inzage in het dossier

Alle gegevens over de behandeling van uw kind staan in zijn dossier. Als u dit dossier wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de arts van uw kind. Ook kunt u een kopie krijgen van (een gedeelte van) het dossier. Een kopie vraagt u schriftelijk aan bij de Medische administratie. Hierbij kunt u gebruikmaken van het ‘Aanvraagformulier kopie patiëntendossier’. Dit kunt u downloaden van de website van het ziekenhuis (wza.nl) of ophalen bij de receptie. Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om in overleg met hun arts hun dossier in te zien.

Recht op privacy

Zorgverleners die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, moeten vertrouwelijk met de gegevens van uw kind omgaan. Inlichtingen over de gezondheid van uw kind worden alleen aan u als ouder gegeven, tenzij anders is afgesproken.

Meer informatie over de rechten van uw kind en uw rechten als ouder kunt u vinden op www.jadokterneedokter.nl

Goed om te weten

Co-assistenten en leerlingverpleegkundigen

In het ziekenhuis werken co-assistenten (artsen in opleiding) en leerlingverpleegkundigen. Als u of uw kind bezwaar heeft tegen hun aanwezigheid, houden we  daar rekening mee.

Gebruik lichaamsmateriaal

Bloed of ander lichaamsmateriaal dat bij uw kind wordt afgenomen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Eventueel restmate­riaal wordt geanonimiseerd verwerkt en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Heeft u of uw kind daar bezwaar tegen, dan kunt u dat doorgeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Cliëntenraad

Graag wil de Cliëntenraad van het WZA weten hoe u en uw kind de zorg in het ziekenhuis ervaren. Uw opmerkingen kunt u e-mailen naar de secretaris van de Cliëntenraad.

Kwaliteit en tevredenheid

Om te weten of patiënten tevreden zijn over de (medische) zorg in het WZA, sturen wij ieder jaar steekproefsgewijs aan 5.500 patiënten een vragenlijst. Door deel te nemen helpt u ons om onze kwaliteit te verbeteren. 

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Ouder en Kind-centrum. 

U kunt bellen naar nummer (0592) 32 57 86 of 32 53 52. De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Algem24 - februari 2021