De ombudsfunctionaris bespreekt met u waar het bij uw klacht of opmerking precies om gaat en welk doel u voor ogen hebt. Als dit duidelijk is, overlegt de ombudsfunctionaris met u welke stappen gezet kunnen worden om tot een oplossing te komen. 

Om uw klacht of opmerking te kunnen behandelen, moet de ombudsfunctionaris eerst op zoek naar alle gegevens die van belang zijn. Als alle informatie bekend is, neemt de om­budsfunctionaris weer contact met u op. Normaal gesproken is dat binnen acht weken nadat u contact hebt gezocht met de ombudsfunctionaris. 

  • Als de ombudsfunctionaris denkt dat het van belang is om uw medisch dossier in te zien, vraagt zij u hiervoor toestem­ming. 
  • De ombudsfunctionaris kan een bemiddelingsgesprek regelen waarbij ook degene(n) op wie de klacht betrekking heeft, aanwezig is (zijn). 
  • De ombudsfunctionaris gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Contact

Mw. mr. S.T. Tijsen is de ombudsfunctionaris van het WZA. Zij is telefonisch, schriftelijk of via e-mail te bereiken. Als u het klachtenformulier gebruikt, komt dat ook bij haar terecht.

  • E-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
  • Telefonisch: (0592) 32 56 24 (maandag t/m donderdag)
  • Schriftelijk: WZA, t.a.v. de ombudsfunctionaris, antwoordnummer 70, 9400 VB Assen