Een patiënt heeft recht op privacy. Daarom hebben artsen en andere zorgverleners de plicht om informatie over een patiënt geheim te houden. Een patiënt moet afspraken kunnen maken met zijn zorgverlener over onderzoek en behandeling, zonder bang te hoeven zijn dat informatie hierover bij anderen terechtkomt. Wat in het dossier van een patiënt staat, is alleen in te zien voor andere zorgverleners die direct bij een behandeling zijn betrokken. Deze plicht tot geheimhouding geldt ook als een patiënt is overleden. In z’n algemeenheid is het dus niet mogelijk voor een nabestaande om een kopie te krijgen van het dossier van een overleden patiënt of om het dossier in te zien.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel.

  • De overledene heeft de nabestaande (schriftelijk of digitaal) toestemming gegeven om na zijn overlijden een kopie aan te vragen van zijn dossier.
  • De nabestaande heeft van de zorgverlener van de overleden patiënt een mededeling gekregen over een incident tijdens de zorgverlening aan de patiënt (op grond van artikel 10 lid 3 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat gevolgen heeft gehad voor de overledene.
  • Een ieder die aannemelijk kan maken dat hij een zwaarwegend belang heeft om het dossier van de overleden patiënt in te zien of een kopie daarvan te krijgen, en (mogelijk) ernstige schade oploopt als dit wordt geweigerd.

Contact met de ombudsfunctionaris

Is een van de genoemde uitzonderingen op u van toepassing? We raden u in dat geval aan om contact op te nemen met de ombudsfunctionaris van ons ziekenhuis. Zij bespreekt dan met u wat u het beste kunt doen.

Wanneer u als nabestaande vragen hebt over het ziekteproces en het overlijden van een patiënt, kan het zinvol zijn om een gesprek te hebben met de arts van de overledene. De ombudsfunctionaris kan u desgewenst met de betrokken arts in contact brengen. 

Meer informatie?

Kijk op de website van Patiëntenfederatie Nederland.