Met het strategische thema 'In het hart van de regio' zet het WZA in op het verbinden van de zorgketen. Dit betekent onder anderen het intensiveren en uitbreiden van samenwerking met de zorgpartners in de regio. De eerste focus ligt hierbij op de huisartsen die werkzaam zijn in de regio Noord- en Midden-Drenthe.

Doelstellingen transmurale samenwerking

  1. Zorgen voor optimale samenwerken tussen huisartsen en medisch specialisten/WZA, opdat de zorg voor patiënten in de regio geborgd wordt;
  2. Goede zorg dichtbij huis organiseren;
  3. Komen tot een gemeenschappelijke visie op zorg in de regio Assen e.o. en deze waar mogelijk gezamenlijk uitdragen richting bevolking, zorgverzekeraars en media;
  4. Versterken van de positie van het WZA als zelfstandig ziekenhuis én van de huisarts als regisseur van de zorg;
  5. Bewustzijn verhogen bij medisch specialisten WZA en huisartsen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg in de regio.

In 2016 is de transmurale commissie van start gegaan onder voorzitterschap van een specialist uit het WZA, en met een coördinator vanuit de huisartsen.

Tijdens meerdere bijeenkomsten is gesproken over onderwerpen als onderlinge bereikbaarheid en het maken van werkafspraken. De eerste werkafspraken die worden aangepakt gaan over boezemfibrilleren en osteoporose. Na realisatie van het transmuraal Zorgpad hartfalen in het voorjaar van 2017, wordt ook hartfalen in een werkafspraak vertaald.

Om de onderlinge communicatie te verbeteren wordt gewerkt aan een gezamenlijke online applicatie met een 'smoelenboek'.