Naar hoofdinhoud Naar footer

Privacystatement

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) hecht groot belang aan uw privacy. Daarom behandelen en beschermen wij uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verwerken data overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regels die in de zorgsector gelden voor geheimhouding en bescherming van uw medische gegevens, zoals:

  • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet Langdurige Zorg
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In dit privacystatement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. Naast de AVG zijn de regels van het medisch beroepsgeheim onverminderd van toepassing op de verwerking van uw gegevens.