Naar hoofdinhoud Naar footer

Algemeen

Wanneer is dit privacystatement van toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of persoonlijk contact met onze medewerkers. Tevens is het privacystatement van toepassing op gegevens over u die wij van derden ontvangen, bijvoorbeeld van uw huisarts en aan derden over u verstrekken, bijvoorbeeld andere zorgverleners.

Welke gegevens verzamelen we en waarvoor worden ze gebruikt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Voor het vaststellen van uw identiteit leggen we de volgende gegevens vast:

 • Geboortenaam, partnernaam, voorvoegsel, voorletters, roepnaam en voornamen
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Geslacht, meerling, burgerlijke staat en foto
 • Burgerservicenummer (BSN)

Om contact met u op te kunnen nemen leggen we de volgende gegevens vast:

 • Postcode, adres, huisnummer, woonplaats en land
 • Telefoonnummer vast, telefoonnummer mobiel en telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres

Indien u gebruikmaakt van het Zorgportaal, dan worden de volgende gegevens van u vastgelegd:

 • IP adres
 • Gebruikersnaam
 • Patiëntnaam
 • WZA patiëntnummer

Om u te kunnen behandelen leggen we onder andere de volgende gegevens vast:

 • Verzekeringsgegevens
 • Behandelaanwijzingen en wilsverklaring
 • Contactpersoon
 • Functionele / mentale status
 • Problemen en diagnoses
 • Woonsituatie, drugsgebruik, alcoholgebruik, tabaksgebruik en voedingsadvies
 • Alerts en allergie-toleranties
 • Medicatiegebruik
 • Medische hulpmiddelen
 • Vaccinaties
 • Bloeddruk, gewicht en lengte
 • Huisarts, apotheek en tandarts gegevens

Bij een bezoek aan onze website leggen we geen gegevens van u vast. Wel maken wij gebruik van cookies.

Rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid om u goed te kunnen behandelen en u kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Bovendien hebben wij uw gegevens nodig voor het afleggen van verantwoording over de kwaliteit van de zorg, de financiële afwikkeling van de zorg/behandeling en in geval u een klacht indient over de geleverde zorg. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook het uitvoeren van de behandelovereenkomst die wij met u hebben. De verwerking van uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens kan verder gebaseerd zijn op een wettelijke plicht, bijvoorbeeld de verplichting om een besmettelijke ziekte te melden op grond van de Wet Publieke Gezondheid, of op door u gegeven toestemming voor de gegevensverwerking.

Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier verlengd van 15 naar 20 jaar. Dat komt voort uit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), die op een aantal punten is aangepast. Uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden op grond van goed hulpverlenerschap daarom minimaal 20 jaar bewaard.