Naar hoofdinhoud Naar footer

Patiënten

Zodra u wordt ingeschreven als patiënt bij het WZA, verwerken we uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens. Uw persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid worden door ons verwerkt in uw elektronisch patiëntendossier. Bij verwerken kunt u denken aan het opslaan, aanvullen, wijzigen en het verstrekken van gegevens aan uw zorgverleners, ketenpartners, verzekeraars en wettelijk verplichte instantie die bij uw behandeling zijn betrokken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

Het WZA verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en u kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Uw gezondheidsgegevens, zoals wat u de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we nodig voor uw behandeling. Behalve uw gezondheidsgegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling.

Wie krijgt toegang tot uw gegevens

Wij beveiligen uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens goed tegen onbevoegde toegang. Medewerkers die geen behandelrelatie met u hebben en niet rechtstreeks betrokken zijn bij de geleverde zorg krijgen in beginsel geen toegang tot uw medische dossier. Voor kwaliteitsdoeleinden (om uw zorg te verbeteren), bij klachten en bij onderzoek van een calamiteit kan het voorkomen dat WZA-medewerkers met wie u geen behandelrelatie hebt toch toegang krijgen tot uw medisch dossier.

Alle medewerkers van het WZA zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim en/of hebben een geheimhoudingsverklaring getekend met ons ziekenhuis. Wij houden van iedere individuele medewerker bij wanneer hij/zij uw dossier heeft bekeken (‘logging’).

Hoe en wanneer delen we uw gegevens

Gelet op het medisch beroepsgeheim en de privacyregels van de AVG mogen wij uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens in beginsel alleen aan derden verstrekken als wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u hebben gekregen. Wanneer wij u om toestemming vragen informeren wij u over het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking aan een derde.

In een aantal gevallen bestaat er voor het WZA een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om uw gegevens aan derden te verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Hieronder vindt u de belangrijkste voorbeelden van deze derden:

  • Andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling
  • De wettelijke vertegenwoordiger, zoals een mentor of de ouders van kinderen tot 16 jaar
  • Het CAK of het CIZ, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg
    • CAK: Centraal Administratie Kantoor, belast met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn.
    • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg, instantie die aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg beoordeelt.
  • De inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • De ziektekostenverzekeraar, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de ziektekostenverzekering (claimbeoordeling en materiële controle).

Voor het verstrekken van informatie aan bovengenoemde derden hebben wij geen toestemming van u nodig. U kunt bezwaar maken tegen verstrekking zonder uw toestemming, maar het kan zijn dat wij dan niet in staat zijn om u te voorzien van een goede medische behandeling.

Het delen van uw gegevens via elektronische gegevensuitwisseling

Als ziekenhuis maken wij maken gebruik van elektronische uitwisselingssystemen voor het verstrekken van uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens aan uw zorgverleners en/of ketenpartners van het WZA die bij uw behandeling zijn betrokken. Indien wij uw gegevens verwerken door middel van een elektronisch uitwisselingssystemen, waarbij uw gegevens voor een langere tijd beschikbaar zijn voor meerdere medewerkers van andere ziekenhuizen, dan zullen we u daarvoor uitdrukkelijk en specifiek toestemming vragen.

Het delen van uw gegevens aan bezoekers

Wanneer een bezoeker zich voor u meldt bij de receptie, dan wordt alleen informatie verstrekt over de afdeling en kamer waar u verblijft. Indien dit niet gewenst is, kan u dit aangeven en wordt deze informatie niet verstrekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

Inzage in uw medisch dossier

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens en gezondheidsgegevens wij van u verwerken. Deze gegevens zijn opgenomen in een medisch dossier en u bent gerechtigd om uw eigen medische dossier in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Wij vragen geen vergoeding voor deze inzage of voor het maken van een kopie van de gegevens.

Het recht van inzage geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Bij kinderen tot 12 jaar ligt dit recht bij de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Voor wilsonbekwamen geldt dat de vertegenwoordiger het dossier kan inzien. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken als hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers het dossier willen zien. In dat geval beoordeelt de zorgverlener of behandelaar of het kind in staat is daarover een beslissing te nemen.

Wij zijn niet verplicht om het hele medische dossier aan u te laten zien. U krijgt alleen de gegevens te zien die over u zelf gaan, zoals uitslagen, operatieverslagen en röntgenfoto’s. U hebt geen recht op inzage in persoonlijke aantekeningen van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kunnen wij inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad.

Wijzigen of vernietigen van uw medische gegevens

U hebt op grond van de AVG en de WGBO het recht om de persoonsgegevens en gezondheidsgegevens die wij van u bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Wilt u gegevens laten wissen uit uw medisch dossier? Dan hoeven wij niet aan uw verzoek tot vernietiging te voldoen als het bewaren van de gegevens belangrijk kan zijn voor een ander. U moet dan denken aan het belang van uw nakomelingen bij een erfelijke ziekte, of de belangen van het WZA om verantwoording te kunnen afleggen over de door ons geleverde zorg.

Overdracht van uw dossier

Als u overstapt naar een andere zorgaanbieder is het van belang dat de nieuwe zorgverlener of behandelaar op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Wij werken in beginsel altijd mee aan de overdracht van uw medische dossier aan uw nieuwe zorgverlener of behandelaar als u daarom verzoekt.

Op grond van de AVG kunt u bij ons een verzoek indienen om digitale persoonsgegevens in een leesbaar computerbestand naar u of een andere zorgaanbieder te sturen (‘dataportabiliteit’). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens en gezondheidsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt.