Naar hoofdinhoud Naar footer

Uw kind

Zodra uw kind wordt ingeschreven als patiënt bij Wilhelmina Ziekenhuis Assen, gaan we zijn of haar persoonsgegevens en gezondheidsgegevens verwerken. Bij verwerken kunt u denken aan het opslaan, aanvullen, wijzigen en het verstrekken van gegevens aan de zorgverleners en ketenpartners die bij de behandeling van uw kind zijn betrokken. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van uw kind worden door ons verwerkt in het elektronisch patiëntendossier.

Waarvoor gebruiken we de gegevens van uw kind

Het WZA verzamelt en bewaart de persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van uw kind om uw kind zo goed mogelijk te kunnen behandelen en kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. De medische gegevens die u of uw kind de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan hebben we nodig voor de behandeling van uw kind. Behalve de gezondheidsgegevens van uw kind hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens hebben we nodig om uw kind te kunnen identificeren. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om uw kind goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren de gegevens van uw kind minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling.

Wie krijgt toegang tot de gegevens van uw kind

Het WZA beveiligt de persoonsgegevens en medische gegevens van uw kind tegen onbevoegde toegang. Medewerkers die geen behandelrelatie met uw kind hebben en niet rechtstreeks betrokken zijn bij de geleverde zorg krijgen in beginsel geen toegang tot het medische dossier. Voor kwaliteitsdoeleinden (om de zorg van uw kind te verbeteren), bij klachten en bij onderzoek van een calamiteit kan het voorkomen dat WZA-medewerkers met wie uw kind geen behandelrelatie heeft toch toegang krijgen tot het medisch dossier.

Alle medewerkers van het WZA zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens van uw kind om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim en/of hebben een geheimhoudingsverklaring getekend met ons ziekenhuis. Wij houden van iedere individuele medewerker, zorgverlener of behandelaar bij wanneer hij/zij het dossier van uw kind heeft bekeken (‘logging’).

Hoe en wanneer delen we de gegevens van uw kind

Gelet op het medisch beroepsgeheim en de privacyregels van de AVG mogen wij de persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van uw kind in beginsel alleen aan derden verstrekken als wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen. Wanneer wij u om toestemming vragen informeren wij u over het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking aan een derde.

In een aantal gevallen bestaat er voor ons een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om de gegevens van uw kind aan derden te verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Hieronder vindt u de belangrijkste voorbeelden van deze derden:

Andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van uw kind

  • De wettelijke vertegenwoordiger, zoals een mentor, voogd of de ouders van kinderen tot 16 jaar
  • Het CAK of het CIZ, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg
    • CAK: Centraal Administratie Kantoor, belast met wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn.
    • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg, instantie die aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg beoordeelt.
  • De inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • De ziektekostenverzekeraar, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de ziektekostenverzekering (claimbeoordeling en materiële controle)

Het delen van gegevens van uw kind via elektronische gegevensuitwisseling

Als ziekenhuis maken wij maken gebruik van elektronische uitwisselingssystemen voor het verstrekken van de persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van uw kind aan zijn of haar zorgverleners en ketenpartners die bij de behandeling zijn betrokken. Indien wij de gegevens van uw kind verwerken door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem, waarbij de gegevens voor een langere tijd beschikbaar zijn voor meerdere medewerkers van andere ziekenhuizen, dan zullen we u of uw kind daarvoor uitdrukkelijk en specifiek toestemming vragen.

Het delen van de gegevens van uw kind aan bezoekers

Wanneer een bezoeker zich voor uw kind meldt bij de receptie, dan wordt alleen informatie verstrekt over de afdeling en kamer waar hij of zij verblijft. Indien dit niet gewenst is, kan u of uw kind dit aangeven en wordt deze informatie niet verstrekt.

Hoe kunt u de rechten van uw kind uitoefenen

De rechten van uw kind zijn afhankelijk van de leeftijd. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind mag u zelf de beslissingen nemen, neemt u de beslissingen samen met uw kind of mag uw kind alleen beslissingen nemen.

Is uw kind jonger dan 12 jaar?

Dan hebt u als ouders of als wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheid beslissingen over uw kind te nemen en zijn/haar rechten uit te oefenen.

Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag uw kind meebeslissen. Wanneer toestemming wordt gevraagd, zal er toestemming worden gevraagd aan uw kind én aan u (dubbele toestemming). Ook mag uw kind zelf vragen of hij of zij in het eigen dossier mag kijken. Als ouder hebt u het recht om samen met uw kind het dossier in te zien. Als uw kind echter niet wil dat u ook in het dossier kijkt, dan mag de behandelaar van uw kind uw inzage weigeren. In dat geval beoordeelt de zorgverlener of behandelaar of het kind in staat is daarover een beslissing te nemen Dit geldt ook voor het wijzigen van gegevens of het laten vernietigen.

Is uw kind ouder dan 16 jaar?

Dan mag uw kind zelf beslissingen nemen en wel of geen toestemming geven als toestemming wordt gevraagd. Ook mag uw kind zelf in het dossier kijken en vragen of de gegevens gewijzigd of vernietigd mogen worden. Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger mag u dit niet. Het is alleen mogelijk om in het dossier van uw kind te kunnen kijken, iets te mogen wijzigen of te mogen vragen om vernietiging, als uw kind u daarvoor machtigt. Dat kan uw kind doen door een getekend verzoek in te dienen waarin staat dat u als ouders toestemming heeft om het dossier in te zien, te wijzigen of te vernietigen.

Is uw kind ouder dan 12 jaar en wilsonbekwaam?

Als uw kind wilsonbekwaam is dan geldt dat u als ouder of de wettelijke vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen over uw kind en zijn of haar rechten uit te oefenen.

Inzage in het medisch dossier van uw kind

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens en gezondheidsgegevens wij van uw kind verwerken. Voor zover deze gegevens zijn opgenomen in een medisch dossier bent u gerechtigd om het medische dossier van uw kind in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Wij vragen nooit een vergoeding voor deze inzage of voor het maken van een kopie van de gegevens.

Wij zijn niet verplicht om het hele medische dossier van uw kind aan u te laten zien. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uw kind gaan, zoals uitslagen, operatieverslagen en röntgenfoto’s. U hebt geen recht op inzage in persoonlijke aantekeningen over uw kind van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kunnen wij inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad.

Wijzigen of vernietigen van de medische gegevens van uw kind

Als u gemachtigd bent, dan hebt u op grond van de AVG en de WGBO het recht om de persoonsgegevens die wij van uw kind bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Wilt u gegevens van uw kind laten wissen uit zijn medisch dossier? Dan hoeven wij niet aan uw verzoek tot vernietiging te voldoen als het bewaren van de gegevens belangrijk kan zijn voor een ander. U moet dan denken aan de belangen van het WZA om verantwoording te kunnen afleggen over de door ons geleverde zorg, of het belang van de nakomelingen van uw kind bij een erfelijke ziekte.

Overdracht van het dossier van uw kind

Als uw kind overstapt naar een andere zorgaanbieder is het van belang dat de nieuwe zorgverlener of behandelaar op de hoogte is van zijn of haar medische geschiedenis. Als u gemachtigd bent zullen we op uw verzoek in beginsel altijd meewerken aan de overdracht van het medische dossier van uw kind aan de nieuwe zorgverlener of behandelaar.

Op grond van de AVG kunt u bij ons een verzoek indienen om digitale persoonsgegevens van uw kind in een leesbaar computerbestand naar u of een andere zorgaanbieder te sturen (‘dataportabiliteit’). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die u of uw kind zelf actief en bewust heeft verstrekt.