Serotiniteit

Overdragenheid van de zwangerschap

  • Specialisme of afdeling Verloskunde
  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 70 Bevallingen en spoed: (0592) 32 50 90

In het kort

Als de bevalling twee weken na de uitgerekende datum nog niet op gang is gekomen, spreken we van overdragenheid. De medische naam is serotiniteit. Vijf tot tien procent van alle zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.

Omdat er een (klein) risico is dat de placenta minder goed werkt, worden alle zwan­geren vanaf 41 weken om de paar dagen in het ziekenhuis gecontroleerd. De verloskundige zorg wordt na 42 weken overgedragen aan de gynaecoloog. Waardoor er, als het nodig is, snel ingegrepen kan worden.

Over naar de gynaecoloog

Uitgerekende datum

De verloskundige of gynaecoloog bepaalt in het begin van de zwanger­schap aan de hand van een termijnecho de uitgerekende datum. De medische term hiervoor is à terme datum. Deze echo wordt gemaakt tussen de tiende en twaalfde week van de zwangerschap.

De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgereken­de dag. Een normale zwangerschapsduur is tussen 37 en 42 weken. Verloskundigen en artsen noe­men deze periode van vijf weken ook wel de uitgerekende periode of termijn voor een normale zwangerschap.

Gevolgen

Bij een zwangerschap die langer dan 42 weken duurt, kan er soms sprake zijn van een minder goed werkende placenta (moederkoek). De baby krijgt dan ge­leidelijk minder voe­ding. Ook de hoeveelheid vruchtwater wordt langzamer­hand minder. Verder is de kans groter dat er ontlasting van de baby (meco­nium) in het vruchtwater komt. In zeer zeld­zame gevallen krijgt de baby te weinig zuurstof en onder­vindt daar schade van.

Naar de gynaecoloog

Hoewel de risico’s van serotiniteit voor de baby relatief klein zijn, is het toch goed om problemen vóór te zijn. Dat is de reden dat de verloskundige de zorg bij 42 weken over­draagt aan de gynaecoloog. Deze kan de bevalling inleiden (opwekken met medicijnen), zodat het niet nodig is om langer af te wachten. Tijdens de beval­ling wordt de hartslag­frequentie van de baby geregis­treerd. Zijn er aanwijzingen dat de baby problemen heeft tijdens de bevalling, dan kan in het ziekenhuis ingegrepen worden met bijvoorbeeld een kunstverlossing of keizer­snede.

Controles vanaf 41 weken

Van serotiniteit is dus pas sprake vanaf de 42e week van de zwangerschap. Toch kunnen er al vanaf de 41e week tekenen zijn dat de placenta minder goed werkt. In dat geval is het beter om de bevalling eerder in te leiden.

Om deze 'risicozwangeren' op te sporen, worden alle zwan­geren vanaf 41 weken om de paar dagen in het ziekenhuis gecontroleerd. De extra controles bestaan uit een hartritme­registratie van de baby (CTG) en twee keer een echoscopische meting van de hoeveelheid vruchtwater. Ook wordt aan u gevraagd of u de baby normaal voelt bewegen in uw buik. Alles bij elkaar geeft dit voldoende infor­matie.

Gaat alles goed, dan blijft u tot 42 weken gewoon onder de zorg van uw eigen verloskundige en mag u met uw eigen verloskundige bevallen (thuis of poliklinisch).

Bevallen in het Ouder en Kind-centrum

Bij serotiniteit krijgt u een medische indicatie om in het zie­kenhuis te bevallen. De gynaecoloog is eindverantwoorde­lijk voor de zorg en neemt in overleg met u de beslissingen. Verloskundigen en verpleegkundigen zullen u begeleiden tij­dens de bevalling. De gynaecoloog is aanwezig bij de bevalling als er bijzonder­heden zijn.

In opleiding

Het WZA leidt leerling-verpleegkundigen, co-assistenten (artsen in opleiding) en verloskundigen op. Zij werken on­der supervisie en nemen dus niet zelfstan­dig beslissingen. Het komt voor dat wij u vragen of een van hen aanwezig mag zijn bij de bevalling om u te begeleiden. Als u bezwaar hebt tegen hun aanwe­zigheid, moet u dat eerlijk zeggen. De ervaring leert echter dat zij een grote steun kunnen zijn.

Na de bevalling

Als de bevalling zonder problemen verloopt, brengt u de kraamperiode thuis door. Afhankelijk van hoe u zich voelt, kunt u soms een paar uur na de beval­ling al naar huis en anders de volgende dag.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met het Ouder en Kind-centrum. U kunt de medewerkers op verschillende manieren bereiken.

  • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij-app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
  • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
  • U kunt bellen naar de polikliniek Verloskunde (0592) 32 50 90 of de Kraamafdeling (0592) 32 53 70. De medewerkers zijn dag en nacht bereikbaar.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

verlos19 - oktober 2020