Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent voor alle ziekenhuizen hoeveel mensen er jaarlijks overlijden. Dit sterftecijfer wordt uitgedrukt in de Hospital Standard Mortality Rate (HSMR) en de Standard Mortality Rate (SMR).

Sterftecijfer algemeen

De HSMR vergelijkt het werkelijke sterftecijfer met het sterftecijfer dat verwacht kan worden op basis van de patiëntkenmerken. Het ene ziekenhuis heeft immers meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere. Ook de complexiteit van patiënten verschilt. Ook de complexiteit van patiënten verschilt. De HSMR houdt rekening met deze verschillen en is daarmee een graadmeter voor vermijdbare sterfte.

Een HSMR onder de 100 geeft aan dat in een ziekenhuis minder patiënten overlijden dan mag worden verwacht. Hier vindt u uitleg over de HSRM.

De HSMR van het WZA voor 2018 is 96. Dit wijkt significant niet af van het landelijk gemiddelde. De HSMR berekend over 2016-2018 is 90. Dit is significant lager dan het landelijk gemiddelde. Lees voor de toelichting het volledige rapport van het CBS.

Sterftecijfer per patiëntengroep

De Standard Mortality Rate (SMR) geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is, vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een groep patiënten met dezelfde diagnose. Hier vindt u de verdeling per diagnosegroep in het WZA: SMR - 2018. Geen enkele diagnosegroep is significant hoger dan het landelijk gemiddelde. De diagnosegroep ‘Ziekten van hart en vaatstelsel’ is significant lager dan het landelijke gemiddelde.

Kwaliteit van zorg

Het WZA gebruikt de HSMR en SMR om de kwaliteit van zorg te verbeteren, iets waar we voortdurend mee bezig zijn. Dossiers van overleden patiënten met de laagste sterftekans vergelijken we met die van patiënten van Interne Geneeskunde. Dit dossieronderzoek heeft geleid tot aanpassingen in het behandelbeleid en aanscherping van de ontslagprocedure.