Behandeling van COPD

 • Specialisme of afdeling Longgeneeskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 35
 • Wachttijd
  2 weken

In het kort

COPD is een chronische ziekte. Het kan daarom nodig zijn om uw levensstijl op sommige punten aan te passen. Uw behandelaar kan u daarbij helpen, maar de behandeling heeft alleen resultaat als u zelf actief meewerkt.
De ernst van de klachten bepaalt of u onder behandeling bent van uw eigen huisarts of de longarts.

Wat is het?

Als de longarts heeft vastgesteld dat u COPD hebt, een chronische longziekte, wordt er samen met u een persoonlijk zorgplan opgesteld. De zorg die u krijgt in het WZA sluit helemaal aan bij de Zorgstandaard COPD. Dat is een landelijke richtlijn gemaakt door alle organisaties in Nederland die betrokken zijn bij de behandeling van mensen met COPD. Hierin staat precies beschreven waaraan goede zorg voor mensen met COPD moet voldoen.

Zorg op maat

Iedere patiënt met COPD heeft zijn eigen beperkingen en mogelijkheden. Daar­om wordt alle zorg zo goed mogelijk afgestemd op uw persoonlijke situatie. Op die manier krijgt u de zorg die bij u past en waar u zich het beste bij voelt. 

Begeleiding

COPD is een chronische ziekte. Daarom kan het nodig zijn dat u uw manier van leven in sommige opzichten aanpast. Om u daarbij te helpen, kijken we niet alleen naar uw lichamelijke klachten, maar ook naar hoe u met uw ziekte om­gaat. Zo proberen we ervoor te zorgen dat u de dingen kunt blijven doen die voor u belangrijk zijn.

Samenwerking

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Deze werken als team samen en spreken met elkaar af welke zorg u krijgt en van wie.

Uw eigen verantwoordelijkheid

Een behandeling heeft alleen maar echt resultaat als u zelf actief meewerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u uw medicijnen op de goede manier gebruikt, dat u voldoende beweegt en dat u niet rookt.

 

Ernst van uw ziekte

Niet iedereen met COPD heeft dezelfde klachten. Hoe erg iemands klachten zijn, wordt uitgedrukt in ‘ziektelast’. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘lichte ziektelast’, ‘matige ziektelast’ en ‘ernstige ziektelast’.

Aan de hand van onderzoeken en gesprekken met u bepalen de longarts en de longverpleegkundige hoe ernstig uw ziektelast is. De behandeling die u krijgt, hangt daarvan af. 

Lichte ziektelast

Er wordt gesproken van ‘lichte ziektelast’ als uw longfunctie nog voor de helft of meer intact is en u in het dagelijks leven gewoon kunt functioneren. U wordt niet gehinderd door benauwdheidsklachten en hebt een gezond gewicht. 

Matige ziektelast

Van ‘matige ziektelast’ is sprake als u vanwege uw benauwd­heidsklachten beperkt wordt in uw gewone doen en laten. U moet zich regelmatig laten con­troleren door een huisarts of longarts, maar de behandeling slaat goed aan. 

Ernstige ziektelast

U hebt te maken met ‘ernstige ziektelast’ als uw benauwd­heidsklachten zo erg zijn dat u daardoor niet meer normaal kunt functioneren. Ook kunnen uw klach­ten plotseling en snel verergeren. Intensieve medische begeleiding is dan noodzakelijk.

Uw ziektelast kan aan schommelingen onderhevig zijn. U kunt dus in de loop van de tijd meer of minder last hebben. 

Longarts of huisarts

Als u COPD hebt, hangt het af van de ernst van uw klachten wie verantwoorde­lijk is voor uw behandeling: de huisarts of de longarts. De verantwoordelijke arts wordt de ‘hoofd­behandelaar’ genoemd. Als uw huisarts u doorverwijst naar een longarts, onderzoekt de longarts u en wordt gestart met de behandeling. Tijdens de behandeling werkt de longarts nauw samen met de longverpleegkundigen. Ongeveer drie maanden nadat de huisarts u heeft doorverwezen, wordt bekeken wie vanaf dat moment het beste uw hoofdbehande­laar kan zijn: de longarts of de huisarts. De ernst van uw ziekte geeft daarbij de door­slag.

Lichte ziektelast

Als de longarts heeft vastgesteld dat er bij u sprake is van een lichte ziektelast, verwijst hij u na drie maanden weer terug naar uw huisarts. Deze is vanaf dan uw hoofdbe­handelaar.

Matige ziektelast

Bij een matige ziektelast blijft de longarts hoofdbehandelaar, totdat uw klach­ten onder controle zijn. De long­arts kan u eventueel aanmelden voor het longrevalida­tieprogramma in het ziekenhuis. Zodra uw situatie stabiel is, verwijst de longarts u naar uw huisarts en wordt deze uw hoofdbehandelaar. Meestal is dit het geval ongeveer een jaar na uw eerste afspraak met de long­arts. Lukt het echter niet om uw klachten goed onder controle te krijgen, dan blijft u onder behandeling van de longarts.

Ernstige ziektelast

Is uw ziektelast ernstig, dan blijft de longarts verantwoordelijk voor uw behandeling. Het kan dan zinvol zijn om mee te doen aan het longrevalidatie­programma in het ziekenhuis.

Controle

COPD kan een grillig verloop hebben. Zo komt het voor dat uw klachten plotseling verergeren, maar uw gezondheid kan ook heel langzaam achteruit gaan. Het is eveneens mogelijk dat het na een slechtere periode opeens weer beter met u gaat. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw klachten, is het belangrijk dat u regelmatig voor controle naar uw hoofdbehandelaar gaat. Uw longarts (of de gespecialiseerd verpleegkundige longziekten) of uw huisarts zal hierover afspraken met u maken.

Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het met u gaat, is het de bedoeling dat u voor ieder bezoek aan de longarts of gespecialiseerd verpleegkundige longziekten een vragenlijst invult. Voor een goede behandeling is het niet alleen van belang om te weten wat uw longfunctie is, maar ook welke lichamelijke en geestelijke beperkingen u zelf ervaart. Omdat uw situatie kan veranderen, is het belangrijk dat u bij ieder bezoek opnieuw een vragenlijst invult.

 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

Bloedprikken?

Kom op tijd! Bloedprikken?