Naar hoofdinhoud Naar footer

Taak, rechten en bevoegdheden

Patiënten (en cliënten) in zorginstellingen worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad (CR). In 2019 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) aangepast en op 1 juli 2020 in werking getreden.

Nieuw in de Wmcz2018 is, dat ook Medisch Specialistische Bedrijven binnen een ziekenhuis verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen. Daarom is de cliëntenraad van het WZA met ingang van 2021 ook de cliëntenraad van de Specialisten Coöperatie Assen (SCA).

Onderstaand vindt u een korte samenvatting van de taak, rechten en bevoegdheden van een CR zoals die in de nieuwe Wmcz 2018 zijn vastgelegd.

Taak

De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten. De wijze waarop de CR hier invulling aan geeft, bepaalt de CR grotendeels zelf. In het jaarplan van de CR kunt u lezen hoe de CR van het WZA dit doet.

Informatierecht

Het bestuur van het ziekenhuis moet de CR alle informatie verstrekken die de CR de uitvoering van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Daarnaast moet het bestuur de CR één keer per jaar informatie verstrekken over het beleid van het ziekenhuis in het afgelopen jaar en het komende jaar.

Overlegrecht

De CR heeft het recht om regelmatig met het bestuur te overleggen over het beleid van het ziekenhuis. CR en bestuur spreken onderling af hoe vaak dit overleg plaatsvindt.

Adviesrecht

De CR heeft het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle zaken die de ziekenhuiszorg betreffen. Daarnaast is het bestuur van het ziekenhuis verplicht de CR om advies te vragen over een aantal in de Wmcz nader gespecificeerde besluiten. Het gaat hierbij, kort samengevat, om (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op:

 • wijziging doelstelling of grondslag;
 • fusie of duurzame samenwerking;
 • (gedeeltelijke) overdracht zeggenschap in zorg
 • (gedeeltelijke) uitbreiding of beëindiging zorgverlening
 • wijziging organisatie van zorgverlening
 • profielschets raad van toezicht/commissarissen en raad van bestuur
 • vaststelling begroting en jaarrekening

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht gaat verder dan het adviesrecht. Als het bestuur toch een besluit wil nemen zonder dat de CR heeft ingestemd, kan dat alleen als de zogenoemde ‘Commissie van Vertrouwenslieden’ daarvoor toestemming geeft.

Het instemmingsrecht heeft, kort samengevat, betrekking op (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op:

 • medezeggenschapsregeling
 • klachtenregeling
 • voor patiënten geldende regelingen
 • profielschets ombudsfunctionaris
 • procedure zorgplannen
 • algemeen beleid m.b.t. kwaliteit, veiligheid en hygiëne
 • toelatings- en ontslagbeleid patiënten
 • algemeen beleid m.b.t. voeding, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning en maatschappelijke bijstand
 • selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning CR

Overige rechten en bevoegdheden

Bindende voordracht lid raad van toezicht

De CR mag ten minste één persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht. De CR heeft op deze manier de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad van toezicht.