Vakantie-uren

Bij een fulltime dienstverband heb je jaarlijks 144 uur vakantie. Op de meeste afdelingen wordt gewerkt met vakantieperioden in voorjaar, zomer en najaar. Je kunt per periode een vakantie aanvragen. De leidinggevende bekijkt of de aanvraag gehonoreerd kan worden, om zo de bezetting op de afdeling te waarborgen. Niet opgenomen vakantie-uren vervallen per 1 juli van het volgende jaar.

Persoonlijk Levensfasebudget (PLB)

Naast vakantie-uren, heb je jaarlijks recht op minimaal 57 uur (bij fulltime dienstverband) aan persoonlijk levensfasebudget (PLB). Werk je minder, dan wordt het aantal uur naar rato aangepast. Dat geldt ook als je gedurende een kalenderjaar in of uit dienst treedt.

Het doel is om deze uren op te nemen wanneer een bepaalde levensfase daartoe aanleiding geeft. Dat kan in elke leeftijdsfase zijn. Deze uren worden in eerste instantie in tijd opgenomen. Je maakt hierover jaarlijks afspraken met je leidinggevende. PLB-uren verjaren niet. 

PLB-uren: overdracht
Werkte je vóór het WZA ook bij een werkgever die valt onder Cao Ziekenhuizen? Dan kan je bij je oude werkgever vragen of het PLB overgedragen kan worden aan het WZA. Dat kan alleen als je ten minste 50 PLB-uren hebt opgebouwd.
Je voormalig werkgever kan in dat geval het formulier Verklaring PLB-rechten t.b.v. indiensttreding bij het WZA invullen en retourneren aan het WZA. HR-services kan de overdracht van PLB-uren alleen in behandeling nemen met zo'n
ingevuld formulier. Je krijgt dit formulier bij de indiensttredingsprocedure.