Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkwijze

De cliëntenraad (CR) vergadert iedere maand. Daarnaast heeft de CR 6 keer per jaar overleg met de raad van bestuur en 2 keer per jaar overleg met de raad van toezicht. 

Informatiebronnen

Om te weten wat er speelt, gebruikt de CR verschillende bronnen, zoals:

  • uitkomsten van kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoeken
  • verslagen van MT-vergaderingen
  • gesprekken met diverse functionarissen en overlegorganen in het ziekenhuis, zoals de ombudsfunctionaris, de afdeling kwaliteit en veiligheid, team communicatie, de verpleegkundige staf en de medisch specialisten
  • contact met de ondernemingsraad.

Afhankelijk van de adviesaanvragen die de CR voorgelegd krijgt, overlegt de CR met de daarvoor verantwoordelijke medewerkers binnen het WZA. Naast de vele interne contacten onderhoudt de CR ook contacten met vertegenwoordigers van externe partijen, waaronder Zorgbelang Drenthe en De Vrienden van het WZA.

Ook heeft de CR periodiek overleg met de cliëntenraden van het Martini Ziekenhuis, het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Treant.

Contact met patiënten

Om de belangen van patiënten goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de CR weet wat er leeft. Leden van de CR zijn daarom aanwezig bij spiegelgesprekken, waarbij patiënten vertellen over hun ervaringen. Daarnaast voeren leden van de CR regelmatig gesprekken met patiënten en bezoekers van het ziekenhuis om te horen wat hun ervaringen zijn met het WZA. 

Patiëntenpanel

De CR wil graag weten wat patiënten belangrijk vinden. Hiervoor stelt de CR meerdere keren per jaar vragenlijsten op die aan het patiëntenpanel of via Facebook aan patiënten worden voorgelegd. De uitkomsten van de vragenlijsten bespreekt de CR met de raad van bestuur.

Reactie van ons patiëntenpanel over onze enquête 'Samen beslissen' en het ontslaggesprek

We willen iedereen die heeft meegedaan aan onze enquête over Samen beslissen en het Ontslaggesprek hartelijk bedanken! Het helpt ons om die dingen te doen, die de patiënten belangrijk vinden. Wij hebben alle reacties verwerkt, en onze conclusie is:

  • Een respons van ruim 50% (38 ingevulde vragenlijsten).
  • Heldere uitleg en een toelichting over de zorg en behandeling wordt zeer belangrijk gevonden.
  • Mondelinge informatie, met een schriftelijke toelichting of inzet van een keuzehulp heeft duidelijke voorkeur.
  • Een ontslaggesprek waarin voldoende tijd is voor uitwisseling en vragen is wenselijk.

Benieuwd naar het hele verslag? Dat vindt u hier! 

Meer informatie

We willen regelmatig van u horen wat uw ervaringen zijn van de zorg van het WZA. Dit doen we aan de hand van enquêtes.

Uitkomsten van de enquête: